Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

 

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

(Kuzguncuk) Tarihçesi

Patrik Istepanos “Ağavni” zamanında Hassa Mimarı Ohannes Amira (Serveryan) tarafından Kuzguncuk’ta inşa edilen ve 11 Mayıs 1835’de ibadete açılan kilisenin kitabesinden Bedros Ağa (Şalcıyan) tarafından masrafları karşılanarak 1861 yılında yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Kuzguncuk iskelesi karşısında bulunan kilise, dikdörtgen haçvari planlı üç bölümlü ve *nartekslidir. Moloz taş ve çift sıra tuğla hatıllı olup, üzeri merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi dört büyük ayak taşır. Tonoz örtülü girişin iki yanında absidli iki oda vardır. Beş kapısı olan kilisenin büyük kapısının üzerinde beş satır halinde Ermenice bir kitabe yer alır. Kilise çok aydınlıktır. Büyük kemerinde Ermenice bir kitabe yer alır. Sağına ve soluna ikişer kapı, sağına, soluna ve giriş tarafına üçer büyük pencere açılır. Kapıdan girilince solda Aziz Krikor Lusavoriç’in eski bir yağlı boya tablosu vardır. Kilise, doğudaki yarım kubbenin üstündeki aydınlık penceresinden ışık alır. Kitabesi olan kilisenin içi önce 1967 ve 2003-2004’de onarıldı. İstanbul’un dıştan kubbeli tek Ermeni kilisesinin hemen yanında Kuzguncuk Camii (1952) yer almaktadır. Kilisenin bahçesinde 1910 tarihli bir çeşmesi vardır.

İstanbul Ermeni kiliselerinin çoğu, Osmanlı yönetimi sırasında yapım veya onarım konusunda Devletçe belirlenmiş olan birtakım kısıtlayıcı koşullar ve kurallar çerçevesinde inşa edilmiş olduklarından, güzel sanatlar ve mimarlık anlayışından yoksundurlar. Bu kiliseler arasında istisna oluşturanlardan biri, kare ve haçvari planı ve yarım dairesel Bizans kubbe örtüsü Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesidir. Aynı zamanda göze hoş görünen rölyefleriyle kilise, yan duvarlarda açılmış pencerelerden sızan bol ışıkla aydınlanmaktadır. Bu duvarlar üzerinden kilisenin dıştan görülen kubbesi yükselir.

Kilisenin doğu tarafında, yani Absidin (Horan) hemen arkasında iki katlı piramidal ve kubbeli bir çan kulesi bulunmaktadır. Koro galerisine kuzey-doğu taraftan 1944’te inşa edilmiş olan bir merdivenle çıkılır.

Absidin üstü, bütün Ermeni Kiliselerinde olduğu gibi, yarım küre ile örtülüdür. Kilisenin kuzey ve güney duvarları üzerinde, döşemeden yaklaşık bir metre yükseklikte ve 10 santim derinliğinde Bizans tarzında pencere taklidi boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklarda Aziz tabloları yer almaktadır. Sunağın yukarı bölümü, gatoğige biçiminde olup altın kaplamalıdır.

*Narteks.- 1. Erken Hıristiyanlık kiliselerinde girişte yer alan ve mühtedilerle günahkar müminlere ayrılan galeri ya da revak, bir tür yanal giriş sofası. 2.- Kimi kiliselerde kapalı giriş sofası. (Büyük Larousse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHURCH OF SAINT GREGORY THE ILLUMINATOR (KUZGUNJUK)

During the time of Patriarch Stephen, this church was built in Kuzgunjuk by the imperial architect Ohannes Amira Serverian. The church opened on 11 May 1835. The inscription on the church tells us that it was rebuilt in 1861 the costs being met by Bedros Agha Shaldjian.

This church is situated next to Kuzgunjuk quay. It has a rectangular ground plan and consists of three sections and a narthex. The walls consist of unhewn Stone and double rows of brick. The roof consists of a central dome, supported on four large pillars. On either side of the vaulted entrance is a room with an apse. The church has five doors, over the main door being a five line Armenian inscription. The church is well lit. On the large arch is inscribed an Armenian prayer. There are two doors on either side or three large Windows each to the left, to the right and over the entrance. As one enters the main door on the left there is an old oil painting of Saint Gregory the Illuminator. The church is also lit by skylights in the semidome to the east. The church has an inscription and was repaired in 2003-2004.

Since most of Istanbul Armenian churches were built during the Ottoman period when strict rules of construction and renovation were imposed, they are aesthetically lacking. One exception to this general rule is Kuzgunjuk Church, with its cruciform plan. Byzantine dome and reliefs. The interior is well illuminated by Windows in the side walls.

The pyramidal, domed belfry surmounted by a cupola is located immediately behind the apse to the east of the church. The stairs built in 1944 lead up to the chair gallery on the northeast side.

As in all Armenian churches the apse is roofed by a semidome. Over the North and South walls, about a metre from the floor and 10 centimetresin depth are Byzantine style pseudo Windows containing paintings of saints. The upper part of the altar is gilded.

 

 

   
 
     

Gazetelerde çıkan haberlerimiz

İletişim ve Ulaşım

Tarihçe

Index

Agos Gazetesi

Restore

Duyurular

Turlar

Jamanak Gazetesi

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

Kilisemizden Haberler

2007 Madağ

Marmara Gazetesi

Youtoube

Heaven Of Armenians/Greeks/Turks/Jews (No Dogfight)